Hledání novohradské historie

V roce 1999 připravili členové nově vzniklé Novohradské občanské společnosti výstavu s názvem „Hledání novohradské historie“. Tu mohli návštěvníci zhlédnout v letních měsících toho roku na novohradském zámku. Tato výstava vytvořila základ databáze historických fotografií a kontaktů na pamětníky a rodáky z Nových Hradů a okolních vesnic.

Příběhy novohradských domů

V roce 2006 přišli členové Novohradské občanské společnosti s dalším projektem zaměřeným na historii města Nové Hrady. V knize Příběhy novohradských domů autoři představili historii a příběhy pamětníků vážící se k novohradským domům, památkám a ulicím.

Knihu doplnily internetové stránky www.novehradyhistorie.cz s databází dobových fotografií a ilustrací, vybranými archivními materiály.

Po stopách společné historie

Tento projekt byl realizován Městem Nové Hrady, Jihočeskou univerzitou a Böhmerwaldmuseum Wien. Jeho součástí byly stejnojmenné internetové stránky, dvě výstavy a kniha Nezapomenuté stopy.

Obnova buquoyské kulturní krajiny

Projekt Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity je realizován Ústavem dějin umění Akademie věd, v.v.i. (ÚDU) v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) MK ČR, v letech 2011–2015. Oficiálním partnerem v tomto projektu byla Novohradská občanská společnost o.s. zastoupená členy dlouhodobě působících v aktivitách Novohradského muzea.

Tento výzkumný projekt zcela zásadním způsobem rozšířil povědomí laické i odborné veřejnosti o historii Nových Hradů a hraběcího rodu Buquoyů zejména v období 19. století.

Novohradské muzeum disponuje rozsáhlou digitální sbírkou dobových fotografií a pohlednic zachycující reálie, osoby i události Nových Hradů a Novohradska zejména z období 1890-1990.

Základ této sbírky položila výstava Hledání novohradské historie připravená tehdy nově vzniklou Novohradskou občanskou společností v roce 1999. K digitalizovaným kopiím fotografií od místních pamětníků a rodáků postupně přibývaly materiály získávané během následujících projektů zaměřených na poznávání místní historie. Součástí projektu Příběhy novohradských domů z roku 2006 byla také internetová databáze a web fotografie.novehradyhistorie.cz, na kterém byly od té doby další přírůstky publikovány. Tyto webové stránky a databáze jsou již od roku 2012 určeny na dožití a nové akvizice dosud čekaly na novou publikační platformu. Za tu byl vybrán portál Historypin.org, na který postupně přidáváme fotografie z naší téměř tisíci kusé sbírky. 

Fotografie pocházejí z různých zdrojů a vztahují se na ně několikera autorská práva. V případě, že budete chtít fotografie dále publikovat, obraťte se prosím na nás s e-mailem s konkrétními čísly fotografií nebo tématem, kterého se mají týkat. Kromě toho, že v nemálo případech disponujeme kvalitnějším rozlišením, než jaké je prezentováno na internetu, známe často doplňující nezveřejněný kontext.

Interní knihovna regionální literatury

Muzeum disponuje sbírkou více než 200 knih, letáků a map tematicky zaměřených na historii a přírodu novohradského regionu. Muzejní knihovna je primárně určena pro interní potřeby muzea a jeho badatelů. Dalším významem je budování samotné sbírky jednotlivých exemplářů. Externí badatelé a čtenáři by měli v první řadě hledat konkrétní publikaci ve veřejných knihovnách: Městské knihovně Nové Hrady a Jihočeské vědecké knihovně. Pokud neuspějí, mohou se obrátit na muzeum ohledně možností prezenční či distanční výpůjčky.

Anton Teichl

Muzeum provedlo digitalizaci všech tří stěžejních publikací novohradského archiváře a správce panství Antona Teichla (1837-1913).

Dějiny města Nové Hrady s přihlédnutím na panství novohradské

Dějiny novohradského panství

Příspěvky k dějinám města Nové Hrady

Hasičské kroniky

Muzeum spravuje soubor kronik Sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady z období posledních dvaceti let. Členové spolku mohou do kronik nahlédnout po předchozí domluvě, případně jim bude poskytnuta digitální kopie. Ostatní mohou do kronik nahlédnout se souhlasem SDH Nové Hrady.

Diplomové práce

Novohradské muzeum se snaží monitorovat a archivovat obhájené diplomové a bakalářské práce tematicky spojené s historií Nových Hradů a Novohradska.

Hlavní stálá expozice muzea mapuje vznik a vývoj města Nové Hrady a jeho nejbližšího okolí od druhé poloviny 13. století do současnosti. Vzpomenuty jsou nejvýznamnější události, osobnosti a stavby. Expozice začíná přiblížením prostředí, ve kterém byl založen strážní hrad na Vitorazské stezce. Součástí historie města a tedy i expozice jsou dva velmi významné rody Rožmberků a Buquoyů. Na některé jejich příslušníky se expozice zaměřuje samostatnými tématy. Prostor je věnován též nejvýznamnějším novohradským památkám: hradu, rezidenci na náměstí, kostelu a klášteru, zámku či hrobce. Díky spolupráci s Ústavem dějin umění můžeme obšírněji představit též novohradské parky.